Mission och värderingar

Bayer tar sig an samhällets behov

De utmaningar som samhället står inför har inte förändrats. De har bara ökat. Den åldrande och växande världsbefolkningen kräver nya och bättre läkemedel, samt en mycket mer omfattande och mer pålitlig livsmedelsförsörjning. Vilka lösningar erbjuder Bayer?

Nästan en av tre människor dör i hjärt-kärlsjukdomar

  

Hjärt-kärlsjukdomar är bland världens största hälsoproblem och en av de vanligaste dödsorsakerna. Enligt statistik från Världshälsoorganisationen (WHO) dör nästan en av tre personer av någon form av sjukdom i andningsvägarna eller av en hjärt-kärlsjukdom, däribland hjärtinfarkt och stroke.

 

Många av dessa sjukdomar och deras ofta livshotande konsekvenser kan undvikas genom effektiva förebyggande åtgärder. Och ändå ökar antalet människor som drabbas över hela världen. Detta beror delvis på en ohälsosam livsstil som kännetecknas av en fet kost och brist på motion, vilket leder till riskfaktorer såsom fetma, höga blodfetter, högt blodtryck och diabetes.

 

Vi erbjuder olika kardiovaskulära produkter för effektiv behandling av patienter och forskar kring nya och riktade behandlingar.

 

Äldre personer vill hålla sig friska och aktiva

  

Människors livslängd ökar. År 2050 kommer antalet personer över 60 år att ha fördubblats till två miljarder. Som ett resultat kommer åldersrelaterade sjukdomar att bli en växande utmaning för samhället. Förutom hjärt-kärlsjukdomar ökar även sjukdomar som cancer, ögonsjukdomar och artrit.

 

Våra receptbelagda läkemedel och receptfria produkter kan hjälpa äldre människor att leva ett aktivt liv längre. Vi förser dem också med produkter och information som gör det möjligt för dem att i högsta möjliga utsträckning ta hand om sin egen hälsa.

Mat till den växande globala befolkningen

  

Mat till den växande globala befolkningen är en av de största utmaningarna som världen står inför. År 2050 kommer vår planet att ha mer än nio miljarder invånare, men den tillgängliga jordbruksmarken minskar till följd av den ökande urbaniseringen, högre salthalter och jorderosion. Dessutom påverkar extrema väderförhållanden som torka och översvämningar skördens kvantitet och kvalitet. För att säkerställa en tillräcklig och säker livsmedelsförsörjning för världens växande befolkning måste produktiviteten inom jordbruket öka med 60 procent. Detta kräver innovativt utsäde och moderna växtskyddsmedel.

En av sju personer lider av en tropisk sjukdom


En afrikansk familj får information om Bayer LifeNet™,
ett innovativt sängnät som skyddar mot mygg.

Mer än en miljard människor lider av tropiska sjukdomar, främst i låg- till medelinkomstländer i Afrika och Latinamerika. Malaria, flodblindhet, afrikansk sömnsjuka, Chagas sjukdom och denguefeber – om de lämnas obehandlade är de flesta av dessa sjukdomar dödliga eller leder till livslånga kroniska handikapp. De sprids via patogenbärande insekter eller förorenat vatten där larverna förökar sig. Vi arbetar med regeringar, frivilligorganisationer, stiftelser, organisationer och andra företag för att hejda eller eliminera tio tropiska sjukdomar till år 2020. Hjälpen kommer från våra läkemedel och även från våra insekticider, som används för att kontrollera bärare av sjukdomar.


Uppdaterad: 19.02.2016  Copyright © Bayer AB
http://www.bayer.com

Share this page on

Blogs and Microblogs

News

Bookmark Services

Close ×