Mission och värderingar

Vår mission Bayer: "Science For A Better Life"

Bayer är ett innovationsföretag i världsklass med mer än 150 års erfarenhet och kärnkompetens inom områdena sjukvård och jordbruk. Vi utvecklar nya molekyler till innovativa produkter och lösningar för att förbättra hälsan hos människor, djur och växter. Vår forskning och utveckling baseras på en djupgående förståelse av de biokemiska processerna i levande organismer.


 

 

Med våra produkter bidrar vi till att hitta lösningar på några av de största utmaningarna som denna generation stor inför. Jordens växande och åldrande befolkning behöver både förbättrad sjukvård och en tillräcklig livsmedelsförsörjning.

 

Bayer förbättrar människors livskvalitet genom att förebygga, lindra och bota sjukdomar. Vi hjälper även till att tillhandahålla ett tillförlitligt utbud av högkvalitativa livsmedel, foder och växtbaserade råmaterial.

 

Vårt syfte är att uppnå och bibehålla ledande positioner på våra marknader, vilket skapar värde för våra kunder, aktieägare och medarbetare. Vår strategi har utformats för att bidra med lösningar på några av de mest omfattande utmaningar som mänskligheten står inför, och göra det på ett sätt som samtidigt stärker vår lönsamhet.

Våra LIFE värderingar

 

 Som ett ansvarstagande företag strävar vi efter att bedriva verksamheten på ett hållbart sätt och uppfylla våra sociala och etiska skyldigheter, och samtidigt ta tillvara på våra intressenters intressen. Medarbetare med en passion för innovation har utmärkta utvecklingsmöjligheter hos Bayer. Våra värderingar spelar en central roll i vårt dagliga arbete och är avsedda som en vägledning för att uppfylla vår målsättning. Dessa värderingar representeras av ordet LIFE.

 

Ordet LIFE – LIV – har en dubbel innebörd eftersom det är en akronym för Bayers viktigaste värderingar och ledarskapsprinciper. LIFE står för Ledarskap, Integritet, Flexibilitet and Effektivitet.

 

Dessa värderingar gäller för alla på Bayer och är väl integrerade i vårt globala resultat- och ersättningssystem för medarbetare på chefsnivå. Vår värderingskultur ser till att det finns en gemensam företagsidentitet över nationsgränser, ledningshierarkier och kulturella skillnader.


 

■ Visa engagemang för alla medarbetare och stötta prestationer 
■ Föregå med gott exempel och inspirera och motivera andra
■ Ta ansvar för uppgifter och resultat, framgångar och misslyckanden 
■ Behandla andra med respekt och rättvist

■ Ge tydlig, ärlig och konstruktiv feedback 
■ Bidra till konstruktiv konfliktlösning
■ Skapa värde för våra intressenter, kunder, medarbetare och samhället

■ Var en förebild
■ Följ lagar, riktlinjer och regler 
■ Ha tillit till andra och bygg upp förtroendefulla relationer

■ Uppträd ärligt och pålitligt
■ Lyssna uppmärksamt och kommunicera förnuftigt 
■ Agera hållbart: Skapa balans mellan kortsiktiga och långsiktiga utmaningar

■ Visa omtanke om människor och miljö och skapa trygghet

■  Driv förändringar proaktivt
■  Fånga upp trender tidigt och anpassa aktiviteter efter framtida utmaningar  
■  Ifrågasätt status quo

■  Tänk och handla med kunden i åtanke
■  Se möjligheter och ta kalkylerade risker
■  Var öppen för nyheter
■  Var motiverad för livslångt lärande

■  Använd resurserna optimalt
■  Fokusera på aktiviteter som skapar värde
■  Lös uppgifter enkelt och effektivt
■  Leverera med kvalitet i rätt tid och till de beräknade kostnaderna 
■  Fatta välgrundade beslut snabbare 
■  Genomför beslut konsekvent
■  Utveckla bättre lösninger i samarbete
Uppdaterad: 02.05.2016  Copyright © Bayer AB
http://www.bayer.com

Share this page on

Blogs and Microblogs

News

Bookmark Services

Close ×