Sekretesspolicy

Denna Instagram Sociala mediekanal (nedan benämnd Sociala mediekanalen) tillhandahålls av Bayer AB, Women´s Health (nedan benämnt "oss" eller "vi"). Mer information om leverantören av Sociala mediekanalen finns i vår imprint.

A. Hantering av personuppgifter

Nedan ger vi dig information om hur vi hanterar dina personuppgifter när du använder vår Sociala mediekanal. Om inte annat anges i följande kapitel, är den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter att behandlingen är nödvändig för att tillhandahålla funktionerna för den Sociala mediekanalen som begärts av dig (Art. 6(1)(b) dataskyddsförordningen).

I. Användning av vår sociala mediekanal

1.  Användning av kommentars-, meddelande- eller chattfunktioner

Du kan kontakta oss direkt via kommentars-, meddelande- eller chattfunktionerna som finns på vår Sociala mediekanal. Informationen som du lämnar behandlas exklusivt i syfte att svara dig, om inte annat anges i denna Sekretesspolicy.

2. Information om biverkningar och reklamationer

Denna Sociala mediekanal är inte avsedd eller utvecklad för kommunikation om oönskade biverkningar, avsaknad av behandlingseffekt, felmedicinering, produkter på den grå marknaden/förfalskade läkemedel, felaktig eller off-label användning, kvalitetsklagomål och/eller andra problem när det gäller Bayers produkters säkerhet eller kvalitet. Om du vill rapportera biverkningar eller klaga på en produkts kvalitet, kontakta din hälso- och sjukvårdspersonal (t.ex. läkare eller apotekspersonal), din lokala hälsovårdsmyndighet. Du kan också vända dig till vår webbplats.

Om du trots detta rapporterar oönskade biverkningar till oss eller andra problem angående säkerheten eller kvaliteten på Bayers produkter, kommer vi att vara juridiskt skyldiga att kommunicera med dig och kan behöva ytterligare information. Därefter måste vi meddela behöriga hälsovårdsmyndigheter om de problem som du har rapporterat. Om så är fallet kan din information vidarebefordras i pseudonymiserad form, dvs. vi vidarebefordrar ingen information som kan identifiera dig direkt. Vi kan också behöva vidarebefordra denna pseudonymiserade information till våra koncernföretag och samarbetspartners, i den utsträckning de också är skyldiga att informera sina respektive behöriga hälso- och sjukvårdsmyndigheter.

Ytterligare information om dataskydd och biverkansrapportering finns tillgänglig i Bayers utlåtande om dataskydd rörande farmakovigilansinformation

3. Användning av "Gilla"-knappen

Den som klickar på "Gilla"-knappen skickar information till plattformsleverantören, som i sin tur ger oss aggregerad information om genomsnittsålder, bostadsort, kön, språk och aktivitet för alla användare som använde "Gilla"-knappen i vår Sociala mediekanal. Vi får aldrig någon information om enskilda personer. Mer information om den information som plattformsleverantören samlar in i detta avseende finns nedan i plattformsleverantörens sekretesspolicy (D).

II. Verktyg för sociala medier

Vi använder ett verktyg för sociala medier för att administrera vårt konto och hantera innehållet vi delar på vår Sociala mediekanal samt våra besökares intresse för oss (Art. 6(1)(f) dataskyddsförordningen). För detta ändamål överförs och lagras alla dina aktiviteter (t.ex. kommentarer, gillningar, inlägg, meddelanden) i vårt verktyg för sociala medier.

Det här verktyget gör att vi kan analysera det övergripande intresset hos våra besökare för vår Sociala mediekanal för att t.ex.

 • fastställa mest aktiva besökare;
 • utvärdera uppfattningar via automatiserad och manuell poängräkning;
 • identifiera och profilera varumärkesförespråkare och viktiga influencers;
 • filtrera meddelanden för att identifiera och ta bort spam.

Vi lagrar den här informationen så länge du fortsätter att visa intresse för oss på en regelbunden basis. Vi tar bort den här informationen om du inte har visat intresse för oss i mer än 2 år.

III. Social Media Listening

Vi utför så kallad Social Media Listening. Social Media Listening handlar om att identifiera och bedöma vad som sägs om ett företag, person, produkt eller varumärke på sociala medier. Vi använder endast Social Media Listening på offentligt tillgängligt innehåll för att

 • göra sökordsökningar på sociala medier
 • se volymen av konversationer där användare reagerar på vårt varumärke
 • se visuella analytiska visningar av konversationstrender under en viss tidsperiod
 • söka, filtrera och analysera samtalsströmmar och
 • granska offentligt tillgängliga åsikter, uttalanden eller annan interaktion på sociala medier från vissa personer eller juridiska enheter som är viktiga för oss och vår verksamhet (så kallade tankeledare).

Vi använder den kunskap vi får från Social Media Listening för att

 • bättre förstå känslor, avsikter, inställning och marknadstrender samt för att bättre förstå våra kunders eller andra intressenters behov och därigenom förbättra våra tjänster och produkter och
 • identifiera biverkningar, brist på terapeutisk effekt, felmedicinering, produkter på den grå marknaden/förfalskade läkemedel, felaktig eller off-label användning, reklamationer och/eller andra problem när det gäller våra produkters säkerhet eller kvalitet.

Vi använder Social Media Listening på den rättsliga grunden av det lagstadgade tillståndet att utföra behandling som är nödvändig för ett legitimt intresse, nämligen ovan beskrivna ändamål där vi använder kunskaper som vi får genom Social Media Listening (Art. 6(1)(f) dataskyddsförordningen).

B. Information om dina rättigheter

I allmänhet har du följande rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning:

 • Rätt till information om dina personuppgifter som vi lagrar.
 • Rätt att begära rättelse, radering eller begränsad behandling av dina personuppgifter.
 • Rätt att motsätta dig behandling av skäl som rör ditt rättmätiga intresse, allmänt intresse eller profilering, förutom om vi kan visa att det finns tvingande, motiverade skäl till att åsidosätta dina intressen, rättigheter och friheter, eller att sådan behandling sker för att fastställa, verkställa eller försvara rättsliga anspråk.
 • Rätt till dataportabilitet.
 • Rätt att lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet.
 • Du kan när som helst i med verkan framåt i tiden ta tillbaka ditt samtycke till insamling, behandling och användning av dina personuppgifter.

Om du vill utöva dina rättigheter ska du ställa din begäran till den kontakt som anges nedan. (→ C.).

C.  Kontakt

Om du har frågor när det gäller dataskydd kan du skicka oss ett privat meddelande via meddelandefunktionen på vår Sociala mediekanal eller kontakta vårt företags uppgiftsskyddsrådgivare på följande adress:

Data Privacy Manager

Bayer AB

Box 606

169 26 Solna

 

D. Plattformleverantörens behandling av personuppgifter

Vänligen observera att plattformsleverantören av denna Sociala mediekanal också behandlar dina personuppgifter när du besöker vår Sociala mediekanal. Mer information finns i plattformsleverantörens sekretesspolicy.

E. Ändring av denna Sekretesspolicy

Vi kan uppdatera vår sekretesspolicy från tid till annan. Uppdateringar av vår sekretesspolicy kommer att publiceras på vår Sociala mediekanal. Eventuella ändringar träder i kraft när de publiceras på vår Sociala mediekanal. Vi rekommenderar därför att du regelbundet besöker den Sociala mediekanalen för att hålla dig informerad om eventuella uppdateringar.

 

Senast uppdaterad: 2020-06-18