Mission och värderingar

Vårt uppdrag: “Science for a better life”

Bayer är ett life science-företag aktivt inom hälsa och jordbruk. Med vårt uppdrag att verka för ett bättre liv och vår utbredda globala närvaro kommer ett stort ansvar.

Hur kan vi mätta tio miljarder människor år 2050? Hur kan vi säkerställa livskvaliteten för ett stadigt ökande antal äldre? Det här är utmaningar som vi vill bidra till att lösa. I linje med Bayers mission "Science for a better life" driver vi utvecklingen för bättre läkemedel och produktion av högkvalitativ mat genom innovativa lösningar. Vi strävar efter att ansvarsfullt bidra till FN:s hållbara utvecklingsmål, Sustainable Development Goals (SDG), "Hälsa och välbefinnande" och "Ingen hunger".

Vår strategi syftar till att uppnå ekonomisk tillväxt med ansvar för miljö och samhälle.

Bayer strategy

Våra värderingar

Våra etiska principer och värderingar hjälper oss att leva upp till vårt ansvar. De spelar en central roll i vårt dagliga arbete och är avsedda som en vägledning i hur vi fattar beslut och agerar.

Ordet LIFE – liv – är grunden i vårt uppdrag men också en akronym för Bayers viktigaste värderingar och ledarskapsprinciper. LIFE står för Ledarskap, Integritet, Flexibilitet och Effektivitet.

Dessa värderingar gäller för alla på Bayer och är väl integrerade i vårt globala resultat- och ersättningssystem för medarbetare. Vår värderingskultur ser till att det finns en gemensam företagsidentitet över nationsgränser och hierarkier.

Leadership
 • Visa engagemang för alla medarbetare och stötta prestationer 
 • Föregå med gott exempel och inspirera och motivera andra
 • Ta ansvar för uppgifter och resultat, framgångar och misslyckanden 
 • Behandla andra med respekt och rättvist
 • Ge tydlig, ärlig och konstruktiv feedback 
 • Bidra till konstruktiv konfliktlösning
 • Skapa värde för våra intressenter, kunder, medarbetare och samhället
Integritet
 • Var en förebild
 • Följ lagar, riktlinjer och regler
 • Ha tillit till andra och bygg upp förtroendefulla relationer
 • Uppträd ärligt och pålitligt
 • Lyssna uppmärksamt och kommunicera förnuftigt
 • Agera hållbart: Skapa balans mellan kortsiktiga och långsiktiga utmaningar
 • Visa omtanke om människor och miljö och skapa trygghet
Flexibilitet
 • Driv förändringar proaktivt
 • Fånga upp trender tidigt och anpassa aktiviteter efter framtida utmaningar
 • Ifrågasätt status quo
 • Tänk och handla med kunden i åtanke
 • Se möjligheter och ta kalkylerade risker
 • Var öppen för nyheter
 • Var motiverad för livslångt lärande
Effektivitet
 • Använd resurserna optimalt
 • Fokusera på aktiviteter som skapar värde
 • Lös uppgifter enkelt och effektivt
 • Leverera med kvalitet i rätt tid och till de beräknade kostnaderna
 • Fatta välgrundade beslut snabbare
 • Genomför beslut konsekvent
 • Utveckla bättre lösninger i samarbete