Faktakollen

Vad är EFPIAs uppförandekod om öppna värdeöverföringar?

Bayer stödjer en ökad transparens mellan läkemedelsindustrin och hälso- och sjukvården och kommer därför att öppet redovisa våra värdeöverföringar till hälso- och sjukvårdspersonal och hälso- och sjukvårdsorganisationer i enlighet med EFPIAs uppförandekod

40 ledande europeiska företag i 33 länder väljer att öppet redovisa värdeöverföringar

EFPIAs uppförandekod rörande öppna redovisningar av värdeöverföringar mellan industrin och hälso- och sjukvårdspersonal och hälso- och sjukvårdsorganisationer har tillkommit på EFPIAs eget initiativ. Det innebär att alla EFPIA- medlemmar, inklusive Bayer, ska publicera alla direkta och indirekta, monetära och icke- monetära värdeöverföringar kopplade till utveckling och kommersialisering av receptbelagda humanläkemedel. Den första redovisningen kommer att ges senast i juni 2016, och gäller betalningar gjorda under 2015. Detta kommer att ske de kommande åren med samma rapporteringsperiod.

Ersättningsnivåer

Hälso- och sjukvårdspersonalen ersätts för den kunskap och de tjänster de tillhandahåller industrin. Nivåerna på ersättningarna beror på typ av aktivitet, kunskapsnivå och nedlagd tid. De tillåtna beloppen beror på en rad faktorer, såsom lokal inkomstnivå, regelverk och övrig praxis. Huvudprincipen är att ersättningen ska vara i enlighet med ”fair market value”, dvs på en nivå som säkerställer att ersättningen inte på ett otillbörligt sätt påverkar läkarna i sina val av behandlingar.

Individuell eller sammanslagen redovisning?

Värdeöverföringar till hälso- och sjukvårdspersonal kommer att redovisas på individnivå eller sammanslagen (aggregerad) nivå. På grund av sekretess- och personuppgiftslagar i de flesta europeiska länder, däribland Sverige, krävs ett medgivande från individen för att kunna redovisa uppgifterna. Om en individ inte ger sitt medgivande kommer istället värdeöverföringen att redovisas i sammanslagen form. I vissa länder krävs även medgivande från hälso- och sjukvårdsorgansationer. I enlighet med uppförandekoden kommer dock värdeöverföringar inom ”forskning och utveckling” alltid att redovisas i en sammanslagen form.

Personuppgifter

Bayer respekterar Dataskyddsförordningen (GDPR) och det som rör datasäkerhet. Vi vidtar därför alla åtgärder för att skydda personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och regelverk. Dessutom kommer persondata att redovisas enbart om berörd hälso- och sjukvårdspersonal har gett sitt samtycke. Erforderliga säkerhetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa att informationen är skyddad mot angrepp utifrån. Dessutom är personuppgifterna endast tillgängliga för de anställda som ansvarar för att samla in och sammanställa personuppgifterna.

Öppen redovisning

Vi är övertygande om att enkom en fullt öppen redovisning ger en rättvis bild av vårt samarbete med hälso- och sjukvården, och därför kommer vi inte att redovisa delar av data på individnivå. Ett uteblivet samtycke till att redovisa en specifik aktivitet kommer att tolkas som ett icke-medgivande, och kommer därför att redovisas i en sammanslagen form i enlighet med uppförandekoden.