Hållbar värld

Miljöhänsyn

På Bayer är miljöarbetet en viktig del av vårt dagliga arbete. Vi har ingen produktion i Sverige men marknadsför läkemedel och växtskyddsmedel som innehåller stabila substanser för att kunna vara effektiva.

Sustainability

Liksom alla produkter kan Bayers produkter ha en påverkan på vår miljö och i våra vatten. Vi ställer därför krav på vårt moderbolag om strukturerad information om vår resursanvändning, produktion och distribution. Vi har väldokumenterad information om våra substanser och arbetar dessutom mot de svenska nationella miljökvalitetsmålen. Bayer AB tar på så sätt steg som gör skillnad för vår framtida miljö. Vi har lokal miljöpolicy samt lokala miljömål som årligen följs upp.

Utöver det viktiga Generationsmålet som är det vägledande målet för hur vi skall lämna över ett samhälle utan stora miljöproblem till nästa generation, är Bayer AB:s miljöarbete också kopplat till Begränsad miljöpåverkan, Frisk luft, Giftfri miljö samt God bebyggd miljö inom ramen för de 16 svenska miljökvalitetsmålen.

Begränsad klimatpåverkan innebär både att den globala höjningen av jordens medeltemperatur begränsas, samt att koncentrationen av växthusgaser stabiliseras. Bayer AB kan bidra till detta bland annat genom minskad energianvändning. Vi har som exempel automatiskt energisparläge på våra datorer, laptops, bildskärmar, kopiatorer och printers. Då vi kontinuerligt byter ut äldre mer enregikrävande datorer, bildskärmar etc till nyare energisnålare maskiner bidrar vi också till att vår energiförbrukning minskar.

Frisk luft innebär att de skadliga luftföroreningarna minskas. Skadliga luftföroreningar är bland annat inandningsbara partiklar, marknära ozon och vissa kolväten. Genom att minska antal resor med flyg och bil samt att använda oss av CO2 snåla transportalternativ, kan Bayer AB bidra till en friskare luft. Vi har en CO2 differentierad bilpolicy samt att vår resepolicy förordar tåg, buss och kollektivtrafik, taxi eller hyrbil vid vägtransport. Vid samtliga kontor finns tillgång till cykelparkering. På våra kontor har vi möjlighet att utnyttja videokonferenser som ett alternativ till fysiska möten.

Farliga och giftiga ämnen kan påverka människor och miljö under lång tid och det är viktigt att farliga ämnen och substanser hanteras på korrekt sätt. För att arbeta med kvalitetsmålet Giftfri miljö följer Bayer AB naturligtvis både de svenska miljölagarna samt EU:s regelverk för att säkerställa att skadliga eller farliga ämnen hanteras korrekt i hela kedjan. För våra läkemedelssubstanser arbetar vi också kontinuerligt med att uppdatera miljöinformationen på Fass.se.

För att nå en God bebyggd miljö krävs insatser från många håll och de övriga miljökvalitetsmål som vi arbetar med, bidrar till förbättringar av den bebyggda miljön. Bayer AB kan påverka bland annat genom att minska utsläpp av skadliga ämnen, minska vår energianvändning och transporter samt att ha en hållbar avfallshantering. Vi har idag avfallssortering av bland annat elektronik, batterier, papper och wellpapp och arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra vår avfallssortering. Vi har miljö- och/eller rättvisemärkt kaffe samt te. Dessutom har vi installerat kolsyrepatroner på våra kontor för att undvika inköp och transport av buteljerat vatten.